Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТЕХНО МОБИЛ ЕООД, ЕИК:BG204282830, със седалище и адрес на управление: Бул. Васил Левски 33, 1142, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на платформата за електронна търговия technomobil.bg, наричана по-долу “technomobil.bg”.

Чл. 1.  Платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет technomobil.bg чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Търговеца и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Търговеца договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата technomobil.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, чрез платформата technomobil.bg електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки и промоционални кампании от Търговеца в платформата technomobil.bg;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Търговеца в платформата technomobil.bg, чрез интерфейса на страницата на technomobil.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата technomobil.bg в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 2. Търговецът в платформата technomobil.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 3. (1) Потребителите сключват с Търговеца в платформата technomobil.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес technomobil.bg .Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в платформата.

(2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът в платформата technomobil.bg се задължава , да организира доставката и прехвърлянето на собствеността върху Потребителя на избраните от него, чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Търговеца в платформата technomobil.bg

(3) Потребителите заплащат на Търговеца на платформата technomobil.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата technomobil.bg и настоящите общи условия и регламенти. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата technomobil.bg.

Чл. 4. (1) Потребителят и Търговецът в платформата technomobil.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

2. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА

Чл. 5. (1) За да използва technomobil.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Търговеца в платформата technomobil.bg, съобразно посочената в него процедура. Потребителите имат право да извършват поръчки за доставка на стоки и от профил в социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “Поръчай”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Търговецът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Търговеца възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

3. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 6. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Търговеца в платформата technomobil.bg за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата technomobil.bg стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 7. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата technomobil.bg по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата technomobil.bg

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца в платформата technomobil.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) Търговецът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Търговецът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 9. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 10. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

5. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в technomobil.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца в платформата technomobil.bg са определени в профила на всяка стока в платформата technomobil.bg

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца в платформата technomobil.bg в профила на всяка стока в платформата technomobil.bg

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Търговеца в платформата technomobil.bg и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством механизмите и регламентите в платформата technomobil.bg

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата technomobil.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата technomobil.bg или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Търговеца в платформата technomobil.bg има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца в платформата technomobil.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само, чрез превод или внасяне по платежна сметка на Търговеца.

Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Търговеца в платформата technomobil.bg

(2) В случай че Потребителят и Търговецът в платформата technomobil.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Търговеца чрез сайта на Търговеца в платформата technomobil.bg

(3) Ако Търговецът в платформата technomobil.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 15. Право на отказ и връщане на закупен продукт.

Всяка стока, закупена онлайн от technomobil.bg, може да бъде върната без причина в 14 дневен срок от датата на закупуване. При отказ от продукт Вие сте длъжни да ни информирате в писмен вид или по телефоните подадени в сайта за решението Ви. При отказ от закупен продукт съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗПП, следва да попълните Приложение № 6 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора):

По – побробно за тази процедура можете да се запознаете в сайта на страница Условия за замяна и връщане

Чл. 16. Политика за решаване на спорове.

На основание чл.181н. от ЗЗП, търговците предоставят на потребителите информация за органите за АРС, в чийто обхват на дейност попадат, и за органите за АРС, към които са поели ангажимент да участват или са длъжни да използват. Информацията включва адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС. Търговците, които сключват договори за онлайн продажби или услуги, както и местата за онлайн търговия, установени в рамките на Европейския съюз, поставят на интернет страниците си електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е леснодостъпна за потребителите:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG

Допълнителна информация, както и място за подаване на Вашите жалби е следният адрес: https://kzp.bg/

6. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Търговецът в платформата technomobil.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Търговецът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 18. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца в платформата technomobil.bg

(2) Ако Потребителят не уведоми Търговеца в платформата technomobil.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 19. Търговецът в платформата technomobil.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 20. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 21. (1) Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина technomobil.bg.

(2) Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

(3) Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

(4) Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страница

(5) Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

 • – да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • – да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • – да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • – да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етикета при ползване на предоставяните услуги;
 • – да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • – да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • – да не извършва злоумишлени действия;
 • – да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

(6) Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 22. (1) ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

(2) ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на technomobil.bg.

(3) ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез technomobil.bg.

(4) ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

(5) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

(6) ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.

(7) Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния email office@technomobil.bg. ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

(8) ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на Техно Мобил ЕООД за поверителност на личните данни.

(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Търговецът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) При съгласие на Потребителя с Политиката за поверителност на личните данни, Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен Търговецът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят се съгласява, че Търговецът може съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

(4) Потребителят или Потребителят се съгласява, че Търговецът на платформата technomobil.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя или Потребителя в електронния магазин на Търговеца в платформата technomobil.bg

(5) Потребителят или Потребителят се съгласява, че Търговецът на платформата technomobil.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя или Потребителя при използването на електронния магазин на Търговеца в платформата technomobil.bg Потребителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Търговецът в платформата technomobil.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът на платформата technomobil.bg има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: https://technomobil.bg

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца на платформата v, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Търговецът в платформата technomobil.bg и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Търговеца в платформата technomobil.bg и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Търговеца в платформата technomobil.bg и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Търговеца в платформата technomobil.bg

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Търговеца в платформата technomobil.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Търговецът публикува тези общи условия на адрес Общи условия заедно с всички допълнения и изменения в тях.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Търговеца в платформата technomobil.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата technomobil.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата technomobil.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

12. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата technomobil.bg и Търговеца при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на technomobil.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца.

(3) Търговецът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата technomobil.bg

Чл. 32. (1) Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

13. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Телефони предлагани в technomobil.bg имат 24 месеца гаранция, която се поддържа от оторизираните сервизи на съответната марка.

(2) Предлаганите батериите са оригинални или или от производител, поддържащ сътветната изискуема европейска сертификация за качество на такъв тип продукти. Гаранцията им е 6 месеца, ако изрично не е упоменато друго.

(3) Гаранцията за всички останали оригинални аксесоари е 1 месец, считано от датата на закупуването, удостоверено от датата на издадената касовата бележка за покупката им.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Потребителят и Търговецът в платформата technomobil.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителят и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 35. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца в платформата technomobil.bg и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 36. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 37. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 38. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на technomobil.bg.